Thursday, 25 February 2016

Telugu Videos : 18 Shakthi Peetams


18 Shakthi Peetam series of Venkateswara Channel is very good. It is based on the following sloka of Adi Shankara about 18 important Shakthi Peetams.
"Lankayam Shankari devi, Kamakshi Kanchikapuri,Pradyumne Srinkaladevi, Chamundi Krounchapattane, Alampuri Jogulamba, Srisaile Bramarambika, Kolhapuri Mahalakshmi, Mahurye Ekaveerika, Ujjainyam Mahakali, Pitikayam Puruhootika, Odhyayam Girijadevi, Manikye Daksha Vatika, Harikshetre Kamaroopi, Prayage Madhaveswari, Jwalayam Vaishnavi Devi, Gaya Mangalya Gowrika, Varanasyam Visalakshi, Kashmire tu Saraswathy".
Astadasa Shakthi Peetane Yoginam api durlabam, Sayainkale paten nityam sarva satru vinasanam, sarva roga haram divyam sarva sampat karam subham"

The Sanskrit Lyrics of the same is as follows:

Following are the location of the videos online in youtube related to 18 shakthi peetam.

First there is the pravachanam by Sri Shanmukha Sharma about the devi tathvam in each sthalam. Then there is video depiction of the temple and sthala purnam explanation.

S No
State
City/Town
Shakti
Link
1
Sri Lanka
Trincomallee
Shankari
2
Tamil Nadu
Kanchipuram
Kamakshi
3
Two Sites-West Bengal & Gujarat
Pradyumne
Srinkala devi
4
Karnataka
Krounchapattanam (Mysore)
Chamundeshwari
5
Telangana
Alampuram
Jogulamba
6
Andhra Pradesh
Srisailam
Bramarambika
7
Maharashtra
Kolhapur
Mahalakshmi
8
Maharashtra
Mahuryam (Mahur, Yavatmal District)
Ekaveerika
9
Madhya Pradesh
Ujjain
Mahakali
10
Andhra Pradesh
Pithapuram
Puruhootika
11
Orissa
Odhyana Peetam near Cuttack
Girijadevi
12
Andhra Pradesh
Draksharamam
Manikyamba
13
Assam
Harikshetram( Guwhati)
Kamakya
14
Uttar Pradesh
Prayag (Allahabad)
Madhaweshwari
15
Himachal Pradesh
Jwalamukhi
Jwalamukhi
16
Bihar
Gaya
Mangalya Gowri
17
Uttar Pradesh
Varanasi
Visalakshi
18
Jammu & Kashmir
Kashmir
Saraswathy